'Emergence I' study

Emergence I study

'Emergence I', 16 x 9" pastel

Private Collection

© Simon Kenevan 2018