'Morning Light'

Morning Light 17x13 pastel

'Morning Light', 17 x 13" pastel

Private Collection

© Simon Kenevan 2018