'Sound of Silence I'

Sound of Silence I

'Sound of Silence', 16 x 9" pastel

private collection


© Simon Kenevan 2018